بازدید مهندس ترکان از سایت
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳
اتاق کنترل
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۳

اتاق آزمایشگاه