شرکت در همایش سرمایه گذاران در نخجوان

اتاق کنترل
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۳
اتاق آزمایشگاه
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳

شرکت در همایش سرمایه گذاران در نخجوان


با سپاس بی کران از همکاری و مشارکت پژوهشگران، دانشجویان و اساتید گرامی که در برای کنفرانس وقت گذاشته اند. نموده و مقالات ارزشمند خود را به اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ارسال نمودند.

با سپاس بی کران از همکاری و مشارکت پژوهشگران، دانشجویان و اساتید گرامی که در برای کنفرانس وقت گذاشته اند. نموده و مقالات ارزشمند خود را به اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ارسال نمودند.